TopWine China on FacebookTopWine China on WeiboTopWine China RSS-FEED

Roadshows
in second-tier cities

During the second half of 2017 roadshows are being organised in Dalian, Anshan, Shenyang, Changchun, Harbin, Taiyuan, Xian, Yinchuan, Lanzhou, Urumqi, Qingdao, Jinan, Zhengzhou, Wuhan, Changsha, Nanchang, Xiamen, Hangzhou, Hefei and Nanjing.